انیمیشن کوتاه (۹۰ثانیه)دوستان مرده Dead Friend

Changsik Lee
برنده جشنواره سینکافست
برنده جشنواره MCNY
بهترین انیمیشن جشنواره فرش فلکس

Changsik Lee برنده جشنواره سینکافست برنده جشنواره MCNY بهترین انیمیشن جشنواره فرش فلکس
208
00:46
امتیازها : 0
http://adl-iran.ir/images/22.gif

دیدگاهها بسته هستند.