ارزش زمانی پول

ارزش زمانی پول بیان کننده این ایده است که پولی که در حال حاضر در اختیار شماست به خاطر پتانسیل درآمدی اش ارزش بیشتری از همان مقدار پول در آینده دارد؛ بنابراین با فرض این که پولی که در اختیار شماست می تواند سودآور باشد، هر چه قدر آن پول سریع تر به دست شما برسد، ارزش بیشتری خواهد داشت. ارزش زمانی پول با نام «ارزش فعلی تنزیل شده» نیز به شناخته می شود.

ارزش زمانی پول بیان کننده این ایده است که پولی که در حال حاضر در اختیار شماست به خاطر پتانسیل درآمدی اش ارزش بیشتری از همان مقدار پول در آینده دارد؛ بنابراین با فرض این که پولی که در اختیار شماست می تواند سودآور باشد، هر چه قدر آن پول سریع تر به دست شما برسد، ارزش بیشتری خواهد داشت. ارزش زمانی پول با نام «ارزش فعلی تنزیل شده» نیز به شناخته می شود.
220
03:04
امتیازها : 0
http://adl-iran.ir/images/22.gif

دیدگاهها بسته هستند.