آیا مرگ به زندگی معنی می بخشد؟

داستان مرگ، داستان غریبی است. در این دنیا شاید چیزی در واقعی بودن به پای مرگ نرسد. همه می دانیم که باید برویم، می دانیم که رفتنی هستیم، اما انگار گرد فراموشی ریخته باشند روی ذهنمان، دنبال آمادگی برای رفتن نمی رویم، حتی به اندازه مهیا کردن مقدمات یک سفر چند روزه، انگار نمی خواهیم بپذیریم که مرگ در خانه ما را هم می زند!

داستان مرگ، داستان غریبی است. در این دنیا شاید چیزی در واقعی بودن به پای مرگ نرسد. همه می دانیم که باید برویم، می دانیم که رفتنی هستیم، اما انگار گرد فراموشی ریخته باشند روی ذهنمان، دنبال آمادگی برای رفتن نمی رویم، حتی به اندازه مهیا کردن مقدمات یک سفر چند روزه، انگار نمی خواهیم بپذیریم که مرگ در خانه ما را هم می زند!
173
04:20
امتیازها : 0
http://adl-iran.ir/images/22.gif

دیدگاهها بسته هستند.