اگر شما استخوان نداشتید چه اتفاقی می افتاد؟

اگر شما استخوان نداشتید چه اتفاقی می افتاد؟ – در هنگام تولد، شما حدود ۳۵۰ استخوان دارید، اما با توقف رشد، تعداد استخوان های شما به کمی بیش تر از ۲۰۰ می رسد! پس بقیه ی استخوان ها کجا می روند؟ نترسید! نه بیرون می افتند و نه ناپدید می شوند. بلکه، هر قدر بزرگ تر می شوید، بعضی از استخوان های کوچک تر به هم وصل می شوند و استخوان های بزرگ تری تشکیل می دهند. اما اگر استخوان نداشتید تا به شما شکل بدهد ..

اگر شما استخوان نداشتید چه اتفاقی می افتاد؟ - در هنگام تولد، شما حدود 350 استخوان دارید، اما با توقف رشد، تعداد استخوان های شما به کمی بیش تر از 200 می رسد! پس بقیه ی استخوان ها کجا می روند؟ نترسید! نه بیرون می افتند و نه ناپدید می شوند. بلکه، هر قدر بزرگ تر می شوید، بعضی از استخوان های کوچک تر به هم وصل می شوند و استخوان های بزرگ تری تشکیل می دهند. اما اگر استخوان نداشتید تا به شما شکل بدهد ..
194
02:16
امتیازها : 0
http://adl-iran.ir/images/22.gif

دیدگاهها بسته هستند.