آزمایش ربودن بچه ها و واکنش مردم

این ویدئو را حتما ببینید تا اگر روزی شما هم با این صحنه رو به رو شدید بتوانید به موقع واکنش نشان دهید و جان بچه ای را از چنگال آدم ربایان نجات دهید

این ویدئو را حتما ببینید تا اگر روزی شما هم با این صحنه رو به رو شدید بتوانید به موقع واکنش نشان دهید و جان بچه ای را از چنگال آدم ربایان نجات دهید
249
05:13
امتیازها : 0
http://adl-iran.ir/images/22.gif

دیدگاهها بسته هستند.