چاقوی مخصوص داعش برای بریدن سر

چاقوهای ساطور مانندی که گروه داعش با آن وحشیانه سر انسانها را می برد و آنها را ذبح می کند ساخت آمریکا هستند.چاقوهای ساطور مانندی که گروه داعش با آن وحشیانه سر انسانها را می برد و آنها را ذبح می کند ساخت آمریکا هستند.

چاقوهای ساطور مانندی که گروه داعش با آن وحشیانه سر انسانها را می برد و آنها را ذبح می کند ساخت آمریکا هستند.چاقوهای ساطور مانندی که گروه داعش با آن وحشیانه سر انسانها را می برد و آنها را ذبح می کند ساخت آمریکا هستند.
234
02:42
امتیازها : 0
http://adl-iran.ir/images/22.gif

دیدگاهها بسته هستند.